GDPR-ordbog

Improventos GDPR-ordbog hjælper dig med at forstå GDPR. Vi forklarer dig de væsentligste begreber, så kan du nemt og hurtigt få et overblik. Ordbogen bliver løbende udvidet.

 

Behandling (databehandling) når en virksomhed, myndighed eller organisation opbevarer, gemmer, har adgang til eller på anden måde foretager noget med persondata.

Dataansvarlig er den virksomhed, myndighed eller organisation der behandler persondataene. Den dataansvarlige er ansvarlig for behandlingen af de registreredes data og har dermed også ansvaret for at sikre, at dataene beskyttes og behandles på lovlig vis.

Databehandler er en virksomhed, myndighed eller organisation der behandler persondata på vegne af den dataansvarlige.

Databehandleraftale er en aftale der indgås mellem databehandler og dataansvarlig, for at sikre at persondata beskyttes og behandles korrekt.

Datatilsynet er den myndighed der fører tilsyn med, at Databeskyttelsesforordningen overholdes.

GDPR står for General Data Protection Regulation, som er den internationale betegnelse for persondataforordningen/databeskyttelsesforordningen.

Hjemmel (lovhjemmel) danner grundlag for databehandlingen og er med til at afgøre om behandlingen er lovlig.

Persondata er alle data, der kan henføres til bestemte personer fx navn, e-mailadresse, telefonnummer etc.

Følsomme persondata er udelukkende: Helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orienteering.

Persondatabrud når persondata går tabt, bliver utilgængelig, tilintetgjort, ændret, offentliggjort, videregivet eller på anden vis bliver tilgængeligt for uvedkommende.

Registrerede (de registrerede) er de personer, som persondataene omhandler. De registrerede ejer de data, der vedrører dem.

Tredjeland er et land uden for EU og EØS-samarbejde. Hvis persondata overføres til et tredjeland, gælder der særlige regler.