//Sammenhængende behandlingsforløb, uanset om man er patient eller borger

Sammenhængende behandlingsforløb, uanset om man er patient eller borger

Det nybyggede Kolding Sundhedscenter er nabo til Kolding Sygehus. I Tønder er akutfunktionen og sygeplejeklinikken rykket ind på Tønder Sygehus. Odsherred Kommune og Holbæk Sygehus har stor succes med fremskudt visitation, hvor den kommunale visitator har faste arbejdsdage på sygehuset.

Strukturreformens ændrede opgavefordeling i det danske sundhedsvæsen medførte nye snitflader og gråzoner mellem regioner og kommuner, som der stadig arbejdes på at finde de bedste løsningsmodeller for. Fællesnævneren er videndeling, samarbejde og kompetenceudvikling på tværs af kommunale og regionale skel. Eller sagt med andre ord: der skal ikke være forskel på, om man er patient i et regionalt sundhedsvæsen eller borger i et kommunalt sundhedsvæsen. Målsætningen er uændret, nemlig at skabe sammenhængende behandlingsforløb af ensartet, høj kvalitet på tværs af sektorovergange.

Fysiske og digitale sundhedssiloer brydes ned

I Kolding, Tønder og Holbæk – og også andre steder i landet – oplever vi, at der sker en bevægelse i retning af en fysisk udviskning af sektorovergangene. Samtidig befinder de sundhedsprofessionelle sig i en virkelighed og dagligdag med en tung, digital arv af it-systemer, der er tænkt og udviklet inden for regionale og kommunale sundhedssiloer.  Men sammenhængende behandlingsforløb er ikke kun lodrette inden for samme silo, de er også vandrette på tværs af regionale og kommunale siloer. Og dét skal vi kunne understøtte både ledelses- og it-mæssigt.

Kommunal leder i en digital tidsalder

Kommunernes digitaliseringstræf den 19. juni sætter spotlight på sammenhængen mellem ledelse, digitalisering og teknologi og pointerer i sit opdrag til konferencen, at man som kommunal leder i en digital tidsalder skal udvikle tre kompetencer: Forståelse for brugernes behov, grundlæggende forståelse for digitalisering, og forandringsledelse. Gevinstrealisering handler 20 % om teknologi og 80 % om faglig udvikling og arbejdsgange.

Omsat til kommunal sundhed betyder det, at man som kommune og kommunal leder rettidigt skal kunne tilbyde borgerne de rette, kommunale forebyggelses-, genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, som lever op til aftalte retningslinjer og kvalitetskrav. Kommunen skal levere en ensartet, høj kvalitet i de kommunale sundhedsydelser til alle borgere, og den skal systematisk arbejde med og dokumentere kvaliteten af de leverede ydelser.

Digitalisering på tværs af sektorovergange

Forståelse for brugernes behov, digitalisering og forandringsledelse udmønter sig derfor i nødvendigheden af daglige it-arbejdsredskaber, der er tænkt og udviklet til nutidens virkelighed og opgaver på tværs af sektorovergange. Mere end 100.000 læger, sygeplejersker, omsorgspersonale og kvalitetsansvarlige i danske regioner og kommuner anvender dagligt en fælles it-løsning til kvalitetsstyring for at give patienter og borgere den bedst mulige behandling, pleje og omsorg. Løsningen sikrer, at der tilbydes og igangsættes forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering, som lever op til aftalte retningslinjer og kvalitetsstandarder.

Ensartet, høj kvalitet i de danske sundhedsydelser fordrer et stærkt, fagligt miljø med systematisk og løbende videndeling og kompetenceudvikling hos medarbejderne. Også her skal (forandrings-)ledelse, digitalisering og teknologi gå hånd i hånd. Kun med den rette it-understøttelse kan man effektivt skabe det nødvendige overblik til at kunne arbejde systematisk med at udvikle medarbejdernes kompetencer, og skabe struktur i kompetenceafklaringen, overblik over kompetencegabet, og fastlægge behovet for efter- og videreuddannelse på et kvalificeret grundlag.

I Kolding, Tønder og Holbæk er man i fuld gang med at udviske de fysiske sektorovergange. Lad os fortsat arbejde for, at sektorovergangene også udviskes digitalt – til gavn for et sammenhængende, dansk sundhedsvæsen, uanset om man er patient eller borger.

By | 2017-06-19T12:25:02+00:00 June 14th, 2017|Blog|0 Comments